ประกัน สุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพของเรา ได้ออกแแบบมาเพื่อ ให้จิตใจของคุณรู้สึกที่ดีและปลอดภัย สุขสบาย และ ราคาไม่แพง แบบประกันชนิดนี้ได้ออกแแบมาเพื่อคุ้มครองคุณทุกขั้นของชีวิต ในบางครั้งที่คนไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากอุบติเหตุุ หรือเจ็บป่วย เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณ เพื่อช่วย
เหลือครอบครัของคุณ คนที่คุณรัก รวมทั้ช่วยเหลือสถาการณ์วิกฤตทางการเงินของครอบครัวคุณอีกด้วย

นโยบายของประกันสุขภาพ:

คุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด ต่อจำนวนครั้ง

แบบประกันของเราข้างต้น คุ้มครองคุณโดยไม่ต้องสำรองเงินออกเองก่อน เมื่อคุณใช้บริการโรงพยาบาในเครือข่ายของเรา(สามารถดูโรงพยาบาลที่ระบุไว้ใน “Booklet of hospital network”)

ผลประโยชน์

 • ค่าตรวจแพทย์เฉพาะทาง
 • Cค่าตรวจวินิฉัยทางรังสีพิเศษ
 • ค่ารักษาพยาบาลการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
 • Outpatient Cancer Treatment
 • ค่ารักษาพยาบาลด้วยเคมีบำบัดและรังสีบำบัดกรณีผู้ป่วยนอก
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการประจำวันต่อวันสูงสุด 90 วัน
 • ค่าห้องไอ.ซี.ยู ต่อวัน(สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
 • ค่าผ่าตัดและหัตถการ
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ
 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏฺบัติการผู้ป่วยนอก
 • ค่าตรวจแพทย์
 • อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • ค่าบริการทางกายภาพบำบัดกรณีผู้ป่วยนอกภายใน30วันหลังออกจากโรงพยาบาล

เรามีความช่วยเหลือด้านการแพทย์แบบ เอสโอเอส –

บริการเพิ่มเติม

 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางและทางการแพทย์ขณะอยู่ต่างประเทศ
 • บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ ขณะเดินทางภายในประเทศ

 

หมายเหตุ

 1. 1. เบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับ อายุ อาชีพ สุขภาพของผู้เอาประกัน
 2. C2.งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี โดยจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของนโยบายขั้นพื้นฐานหรือ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายรายปี

รายละเอียดเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ทำไมคุณถึงควรเลือกแบบประกันนี้

 • นโยบายมีความเข้าใจง่ายและง่ายต่อการสื่อสารกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัท ประกันภัยจะจัดทำ IPD ของ อุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด (ไม่รวมการผ่าตัด)
  •แผนการทั้งหมดมีความเฉพาะเจาะจงกับนโยบายและเงื่อนไขที่ชัดเจนของการชำระเบี้ยประกันภัย
  ลูกค้ารู้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาสามารถใช้นโยบายได้ในกรณีใด

Note– หมายเหตุ- การรักษาผู้ป่วยนอกเช่นเคมีบำบัดและการรักษาด้วยรังสี การฟอกไต รวมอยู่ในนโยโบายด้วย

ผลประโยชน์

 1. 1.ค่าห้อง ค่าอาหารค่าบริการประจำวันรวมถึงค่าห้อง ไอ.ซี.ยู
 2. 2.สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ป่วยใน – รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลทั่วไปการมาตรวจของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญค่ารักษา ค่าผ่าตัดของแพทย์โรงพยาบาลและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายของรถพยาบาล ฯลฯ (รวมทั้งการติดตามผลของผู้ป่วยนอก
 3. 3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 4. 4.อุบัติเหตุฉุกเฉิน(ต่อครั้ง)
 5. 5.การรักษาขั้นสูงเช่นการฟอกไตการบำบัดด้วยเคมีบำบัดและการฉายรังสี

หมายเหตุ

งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรายปี โดยจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงของนโยบายขั้นพื้นฐานหรือ ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 85 ปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน